Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Ефективност и потенциални ползи от Радиочестотната идентификационна технология (RFID) в експресните превози

Резюме

Настоящата статия изследва приложението на Радиочестотната идентификационна технология (RFID) в логистичния сектор. Технологията се анализира от гледна точка на потенциалните ползи от страна на клиентите на логистичните услуги и постигане на по-висока оптимизация и ефективност на процесите от страна на мениджмънта на логистичните компании. Представени са ползите от въвеждането и използването на РФИД технологията в главните процеси по предоставяне на експресните превози.

Effectiveness and Potential Benefits of Radio Frequency Identification Technology (RFID) in Express Delivery

The present article explores the application of the Radio Frequency Identification Technology (RFID) in the sector of logistics. The technology is analyzed in terms of the potential of customers’ benefits from logistics services and the achievement of greater optimization and efficiency in processes by the management of logistics companies. The benefits from the application and use RFID technology in the mainstream processes of express delivery are presented.

Ключови думи

ефективност, иновации, РФИД технология, експресни превози, оптимизиране на процеси
Свалете Krastev12_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf