Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Ефективност и потенциални ползи от Радиочестотната идентификационна технология (RFID) в експресните превози

Резюме

Настоящата статия изследва приложението на Радиочестотната идентификационна технология (RFID) в логистичния сектор. Технологията се анализира от гледна точка на потенциалните ползи от страна на клиентите на логистичните услуги и постигане на по-висока оптимизация и ефективност на процесите от страна на мениджмънта на логистичните компании. Представени са ползите от въвеждането и използването на РФИД технологията в главните процеси по предоставяне на експресните превози.

Effectiveness and Potential Benefits of Radio Frequency Identification Technology (RFID) in Express Delivery

The present article explores the application of the Radio Frequency Identification Technology (RFID) in the sector of logistics. The technology is analyzed in terms of the potential of customers’ benefits from logistics services and the achievement of greater optimization and efficiency in processes by the management of logistics companies. The benefits from the application and use RFID technology in the mainstream processes of express delivery are presented.

Ключови думи

ефективност, иновации, РФИД технология, експресни превози, оптимизиране на процеси
Свалете Krastev12_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf