Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Хибридната война – същност, предпоставки и противодействие

Резюме

Съвременната война преминава през период на трансформация, обхващаща характеристиките и проявленията є. При анализа на помените във войната често изследователите поставят разделителна линия между „традиционни“ и „нови“ войни, а днес все по-често се говори и за друга различна категория т.нар. „хибридни войни“. За да се оценят и разберат съвременните проявления на „войната“, в статията са проследени характеристиките на различните поколения войни. Анализиран е хибридният характер на последното поколение войни. Откроени са основни инструменти и фактори за успех при провеждането на хибридна война.

Hybrid War – Nature, Preconditions and Countermeasures

Modern warfare goes through a period of transformation, encompassing its characteristics and manifestations. When analyzing war transformations, researchers often draw a dividing line between “traditional” and “new” wars, and nowadays there is a growing interest in a different category of war, the so-called “Hybrid war”. In order to evaluate and understand the contemporary manifestations of “war”, the paper traces the features of the different generations of warfare. The hybrid nature of the latest generation of wars is also analyzed. Moreover, the paper outlines the key tools and the success factors in conducting a hybrid war.

Ключови думи

хибридна война, поколения войни, съдействащи условия, превенция
Свалете Xadjiev11_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf