Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Хибридната война – същност, предпоставки и противодействие

Резюме

Съвременната война преминава през период на трансформация, обхващаща характеристиките и проявленията є. При анализа на помените във войната често изследователите поставят разделителна линия между „традиционни“ и „нови“ войни, а днес все по-често се говори и за друга различна категория т.нар. „хибридни войни“. За да се оценят и разберат съвременните проявления на „войната“, в статията са проследени характеристиките на различните поколения войни. Анализиран е хибридният характер на последното поколение войни. Откроени са основни инструменти и фактори за успех при провеждането на хибридна война.

Hybrid War – Nature, Preconditions and Countermeasures

Modern warfare goes through a period of transformation, encompassing its characteristics and manifestations. When analyzing war transformations, researchers often draw a dividing line between “traditional” and “new” wars, and nowadays there is a growing interest in a different category of war, the so-called “Hybrid war”. In order to evaluate and understand the contemporary manifestations of “war”, the paper traces the features of the different generations of warfare. The hybrid nature of the latest generation of wars is also analyzed. Moreover, the paper outlines the key tools and the success factors in conducting a hybrid war.

Ключови думи

хибридна война, поколения войни, съдействащи условия, превенция
Свалете Xadjiev11_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf