Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

За необходимостта от политическа икономия на интернет на нещата

Резюме

Статията разглежда една от определящите технологии на разгръщащата се през последните години Четвърта индустриална революция, известна като „Интернет на нещата“. „Интернет на нещата“ представлява създаването на най-различни „умни“ устройства около нас на основата на събираните и анализирани от тях данни, което позволява много по-оптимално планиране и осъществяване на нарастващо количество процеси дори без намесата на човека. Така по същество всички материални обекти около нас бързо започват да „поумняват“. Наред с останалите технологии на Чевтъртата индустриална революция – 3D принтери, роботи, дигитални платформи, изкуствен интелект, големи данни и пр., взаимодействайки постоянно с тях, Интернет на нещата създава синергетичен ефект, имащ нарастващо значение за развитието на съвременните икономики и налагащ промени по отношение на политическата регулация на съвременната държава. Затова прилаганият тук подход е политикономически, изхождащ от предпоставката, че скокът в технологиите води до промени и в икономиката, и в политиката, и в тяхното взаимодействие. Логиката на анализа следва именно този подход, изследвайки най-напред появата, развитието и приложението на Интернет на нещата, икономическите, а след това и политическите следствия от тяхното навлизане.

Concerning the Necessity for Political Economy of the Internet of Things

The present article examines one of the most important technologies of the Fourth Industrial Revolution, known as “Internet of things”. “Internet of things” is the creation of a variety of “smart” devices around us based on the data they collect and analyze, which allows much more optimal planning and implementation of a growing number of processes without human intervention. This is how all material objects are gradually becoming “smart”. Along with other technologies of the Fourth Industrial Revolution – like 3D printers, robots, digital platforms, artificial intelligence, big data, etc. – by constantly interacting with them, “Internet of things” is creating a synergy effect which has a growing significance for the development of modern economies and imposes changes with regards to the political regulation of contemporary states. This is why the approach applied in this article is politicoeconomic, based on the prerequisite that technological jumps lead to changes in economy, politics and their interaction. The logic of analysis is following this approach, progressively examining the emergence, development, and the application of “Internet of things, economic, and the political consequences of their introduction.

Ключови думи

политическа икономия, четвърта индустриална революция, Интернет на нещата (IoT), дигитализация, данни
Свалете Prodanov10_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf