Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Идва ли краят на долара като резервна валута?

Резюме

Международните пари обслужват международния икономически обмен. Те възникват като резултат от интернационализацията на националните валути или като наднационални пари. В първия случай международните пари са представени от валути, които изпълняват парични функции зад пределите и извън юрисдикцията на съответната страна-емитент. Във втория случай това са регионални или глобални валути, създадени на основата на колективни споразумения между страните. В статията се анализират природата на международните пари и техните присъщи функции. След последната финансова криза усилено се търси отговор на въпроса възможно ли е щатският долар да бъде заменен с друга международна валута без сътресения в световната икономика. Авторът на настоящата статия се включва в дискусията по тази тема, проследявайки ролята на резервните валути. Замяната на една световна валута с друга е закономерен процес. Сегашният световен икономически ред, основан на превъзходството на долара, вече се пропуква. Доближава ли се светът до момента, когато доларът е възможно да падне от трона на валута-доминант? С каква валута може да бъде заменен той? Авторът разглежда четири възможности – на еврото, на ренминби, на валута „икона“ и на криптовалута.

Is the End of the Dollar as a Reserve Currency Near?

International currency serves international economic trade. It originated as a result of the internationalization of national currencies or as supra-sovereign currency. In the first case international currency is represented by currencies which perform monetary functions beyond the borders and outside the jurisdiction of the relevant issuer country. In the second case these are regional or global currencies, based on group agreements among the countries. The present study analyzes the nature of international currency and its inherent functions. Following the latest financial crisis, an urgent answer is sought to the question: Is it possible to substitute the American dollar with some other international currency without shocks to world economy? The author of the present article contributes to the aforementioned discussion by tracing the role of reserve currencies. The substitution of one currency with another is a natural process. The current world economic order, based on the supremacy of the dollar, is already losing ground. Is the world getting closer to the moment when the dollar will be dethroned as international currency in its dominant position? Which currency could substitute it? The author studies four main possibilities – the Euro, the Renmimbi, the “Ikon” currency and the Cryptocurrency – multilateral monetary system or world monetary system with a single currency in its dominant position.

Ключови думи

валута-номинален стълб, международна валута, дилемата на Triffin, средство за разплащане, разчетна единица, средство за съхранение на стойността, интернационализация на валутата
Свалете Todorova9_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf