Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Дигитализация и дигитална трансформация в счетоводството

Резюме

Дигитализацията и дигиталната трансформация носят съществени промени във всички фирми и сфери, независимо от размера им и икономическата област, в която работят. Счетоводството не стои встрани от тези промени. Напоследък с бързи темпове навлизат нови дигитални технологии, които коренно променят съвременния бизнес и счетоводството в това число. В българските фирми счетоводството е сфера, в която управлението на документите е строго специфицирано и регламентирано, което подпомага дигитализирането и дигиталната трансформация.

Digitalization and Digital Transformation in Accounting

Digitization and digital transformation are bringing significant changes in all companies, regardless of their size and the economic area in which they work. Accounting is not separate from these changes. Recently, new digital technology has been entering rapidly, radically changing modern business and accounting. In Bulgarian companies, accounting is a field where document management is specified and regulated, which supports digitization and digital transformation.

Ключови думи

дигитализация в счетоводството, дигитална трансформация в счетоводството
Свалете Lazarova_8_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf