Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Фискална стабилност в страните от Централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към еврозоната

Резюме

Фискалната стабилност е както атрактивна тема за дискусии в академичните среди, така и широко обсъждан проблем сред институциите, отговорни за провеждането на икономическата политика на една страна, особено в контекста на международната финансова и последвалата дългова криза в Европа. Несъмнено подходите на международни финансови институции като Светов- на банка и Международния валутен фонд обхващат в широк аспект и дълбочина проблема за фискалната устойчивост, но е необходим специфичен поглед към хомогенни групи от страни, какъвто е, например, регионът на Централна и Източна Европа. Избраните 10 страни представляват малки и отворени икономики, част от тях вече членове на еврозоната. Активната и ефективна интеграция в рамките на Икономическия и паричен съюз изисква координирана конвергенция и подпомагане на растежа с обща стратегия при сходни в развитието си икономики. Специално внимание би трябвало да се обърне на факторите, оказващи най-голямо влияние върху бюджетното салдо на всяка икономика, като не се пренебрегват и общи за страните характеристики.

Fiscal Sustainability of the Central and Eastern European Countries in the Process of Entering the Eurozone

Fiscal sustainability is not only an attractive discussion topic in academic circles, but also a widely discussed problem among institutions responsible for economic policies, especially in the context of the global financial crisis and the following Eurozone debt crisis. There is no doubt that the approaches of international financial institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund analyze broadly and in-depth the problem of the fiscal sustainability, but there is need for a specific insight to homogeneous groups of countries, as is, for example, the region of Central and Eastern Europe. The selected 10 countries are small and open economies, some of them already Eurozone members. The active and effective integration within the Economic and Monetary Union requires coordinated convergence and maintaining growth with common strategy in countries with similar economic development. Special attention should be devoted to the factors which have the most influence on the budget balance in each economy, while at the same time not neglecting common characteristics of the countries.

Ключови думи

Еврозона, Централна и Източна Европа, фискална стабилност, бюджетно салдо
Свалете Dimitrova7_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf