Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Иновативни финансови инструменти за финансиране на общински инвестиционни проекти за устойчиво градско развитие

Резюме

Преминаването към нисковъглеродно и устойчиво на измененията в климата устройство на икономиката и обществото е комплексен проблем, чието решение отчасти търси отговори в устойчивото финансиране, което включва силен екологичен финансов компонент с комбинирано въздействие за постигане на икономически растеж и ограничаване натиска върху околната среда, и устойчивото инвестиране, което осигурява едновременно икономически, социални и екологични ползи за обществото. През последните години концептуалните разбирания и тенденции за устойчиво градско развитие предизвикват дискусии на глобално, европейско и национално ниво, сред различни участници от публичния, частния и обществения сектор, поставяйки въпроси, касаещи в голяма степен финансирането на инвестиционните проекти на общините, изграждането на модерна инфраструктура, която да допринесе за повишаване качеството на жизнената среда и разрешаването на сложен комплекс от икономически, социални, екологични, демографски и други про блеми на градското развитие. Стратегическото планиране на устойчивото развитие на общините и изграждането на устойчива градска среда налагат не само конвенционалното повишаване дела на капиталовите инвестиции на общините и разнообразяване източниците на финансиране, но и насочване на финансовите ресурси към проекти, които отговарят на критериите за устойчивост. Присъединяването на България към Европейския съюз значително повиши възможностите на общините за финансиране на общински проекти, които могат да генерират комплекс от ползи за обществото. Понастоящем те зависят в голяма степен от изпълнението на общоевропейските изисквания за достигане на определн процент на усвояване на средствата, по-високо качество на усвояване (срочност, законосъобразност, ефективност) и постигане на общоевропейска добавена стойност на вложените средства. Предвид намаляващия обем на европейския бюджет, важна тенденция във финансирането на проектите през новия програмен период е фокусът върху иновативните финансови инструменти за привличане на частния капитал в публичния сектор и активизиране на средствата от международните финансови институции в банковия сектор и тези на капиталовите пазари за тяхното влагане през всички инвестиционни фондове и техните механизми.

Innovative Financial Instruments for Financing Municipal Investment Projects for Sustainable Urban Development

Moving towards a low-carbon, climate-resilient economy and society is a complex issue and its solution could be found in sustainable funding, which includes a strong ecological finance component with a combined impact on achieving economic growth and limiting pressure on the environment; and sustainable investment that provides economic, social and environmental benefits for society. In recent years, conceptual understandings and trends for sustainable urban development evoke discussions on a global, European and national level among different actors from private and public sectors, raising questions which largely concern the financing of municipal investment projects, the construction of modern infrastructure to contribute to the improvement of the quality of the living environment and to the solution of a complex set of economic, social, environmental, demographic and other problems of urban development. The strategic planning for the sustainable development of municipalities and the building of a sustainable urban environment imply not only the conventional increase of the share of capital investments of municipalities and the diversification of sources of financing, but also the allocation of the financial resources to projects that meet the criteria for sustainability. Bulgaria’s entry into the European Union has significantly increased municipalities’ capacity to finance municipal projects that can generate a set of benefits for society. Currently, they depend to a large extent on meeting the pan-European requirements to reach a certain percentage of absorption, higher quality of absorption (timeliness, legality, effectiveness) and achieving pan-European added value of inputs. Given the declining volume of the European budget, an important trend in project financing in the new programming period is the focus on innovative financial instruments to attract private equity to the public sector and the mobilization of funds from international financial institutions in the banking sector and those of capital markets for their input in all investment funds and their mechanisms.

Ключови думи

устойчиво развитие, иновативни финансови инструменти, зелени облигации, публично-частно партньорство, грантове, проектно финансиране
Свалете Ilieva6_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf