Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Ефективност на износа и конкурентоспособност на българската икономика

Резюме

Основна цел на настоящето изследване е анализът на конкурентоспособността в контекста на ефективността на българския износ. То е структурирано в няколко части, във всяка от които се решават по-конкретни задачи. В първата част се обобщават позициите на България в индекса на глобалната конкурентоспособност и се разкриват по-важните критерии, свързани с външната търговия. В следващите части се подлагат на определяне и анализ основни показатели, встъпващи в ролята на критерии за ефективността и конкурентоспособността на износа. По-конкретно се изследват външнотърговската, експортната и импортната квота, пределната склонност към внос и мултипликаторите на износа за България, стоковата структура на износа, през периода 2008-2017 г. На основата на получените резултати и изводите от тях се систематизират възможности за разширяване на износа и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. В изследването се прилагат математически и статистически методи, предимно индексният метод, наред с методите на анализа и синтеза

Export Efficiency and Competitive Power of Bulgarian Economy

The present study focuses on the analysis of competitive power in the context of the efficiency of Bulgarian exports. It is structured in several parts, each of which deals with more specific tasks. The first part summarizes Bulgaria’s position in the Global Competitiveness Index and reveals the most important criteria related to foreign trade. In the following sections, core indicators are introduced to determine and analyze the role of criteria for efficiency and competitiveness of exports. In particular, the foreign trade, export and import quota, the marginal propensity to import and export multipliers for Bulgaria, the export commodity structure during the 2008-2017 period, are examined. Based on the obtained results and the conclusions drawn from them, the possibilities for expanding the export and improving the competitive power of Bulgarian economy are systematized. This research implements mathematical and statistical methods, mostly the index method, along with methods of analysis and synthesis.

Ключови думи

конкурентоспособност, външна търговия, ефективност на износа, експортен мултипликатор
Свалете Pirimova5_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf