Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Модел на обучение в областта на киберсигурността (Ядрена сигурност)

Резюме

Проблемът, разглеждан в настоящата публикация, е нарастващата необходимост от адекватно и приложимо към съвременните условия обучение в областта на киберсигурността. Акцентът е поставен върху актуалните тенденции в ядрената сигурност и възходящия тренд на използване на ядрени технологии. Посочени са конкретни примери за кибератаки над ядрени обекти. Накратко е представена и магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“. Важно е да се отбележи, че към момента цитираната програма е единствена в света. В публикацията намират място и конкретни примери за областите, в които могат да се развиват магистрите, преминали успешно обучителната програма.

Cyber Security Training Model (Nuclear Security)

The problem addressed in this publication is the growing need for adequate and relevant cyber security training. Emphasis is placed on current trends in nuclear security and the upward trend in the use of nuclear technology. Specific examples of cyber-attacks over nuclear objects are mentioned. The Master’s degree program “Economics of Defense and Security” with specialization “Nuclear Security” is briefly presented. It is important to note that currently the program quoted is the only one in the world. Specific examples of the areas where masters who have successfully completed the training program can also be found in the publication.

Ключови думи

Информационни технологии, киберсигурност, ядрена сигурност
Свалете Tagarev4_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf