Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Институционалната конвергенция – теоретични основи и съществуващи емпирични изследвания

Резюме

Институционалната конвергенция е ново предизвикателство в стопанската и обществената практика. Като цяло, разбирането за този тип конвергенция не е изяснено, а най-подходящото разбиране свързваме с процесите на сближаване на икономическите и политическите институции, „правилата на играта“, регулациите, които съществуват в интеграционната общност и определят поведението на стопанските субекти. В този смисъл, целта на статията е да внесе по-голяма яснота върху разбирането за институционалната конвергенция, тъй като знанията за нея в българската и световната научна литература са оскъдни и доста ограничени. Обект на изследване е институционалната конвергенция, а предмет е анализ на концепцията и теоретичен обзор на представените емпирични изследвания върху нея. В заключение се отбелязва, че изследванията по отношение на институционалната конвергенция, повече или по-малко успешни, са доказателство за сериозен научен интерес към явлението. Благодарение на теоретичните представи при изследване на институционалната конвергенция е възможно и формирането на подходящата политика. Усилията към намаляване на диспропорциите и премахване на силите, които ги предизвикват, са в посока на сближаване на икономическите и политическите институции, които в интеграционната общност водят до икономическо развитие.

Institutional Convergence – Theoretical Foundations and Existing Empirical Research

Institutional convergence is a new challenge in economic and social practice. In general, the understanding of this type of convergence is unclear, and the most appropriate understanding is related to the convergence processes of economic and political institutions, the “rules of the game”, the regulations that exist in the integration society and determine the behavior of economic subjects. In this sense, the purpose of the article is to bring greater clarity to the understanding of institutional convergence, because knowledge about it in Bulgarian and global scientific literature is scarce and quite limited. The object of the study is the institutional convergence and the subject is an analysis of the concept and a theoretical overview of the empirical studies presented on it. Finally, it is noted that studies on institutional convergence, which are more or less successful, are evidence of the economic significance of the phenomenon. Thanks to the theoretical understandings in the study of institutional convergence, it is also possible to develop the appropriate policy. The efforts to reduce disproportions and eliminate the forces that cause them are aimed at the convergence of the economic and political institutions which lead to economic development in the integration society.


Ключови думи

институционална среда, институция, институционална конвергенция
Свалете Marikina2_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf