Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Финансови центрове в Европа – каква е перспективата?

Резюме

След решението на Великобритания да напусне ЕС се създаде нова ситуация, в която по-малки европейски финансови центрове започнаха да се стремят да привлекат, на практика да откъснат, финансов бизнес от Лондон. В това отношение се конкурират главно Франкфурт, Париж, Люксембург, Дъблин, Амстердам. Резултатът най-вероятно ще бъде мрежа от по-малки финансови центрове и по този начин заместване на оттеглящия се Лондон. Очертава се фрагментация на финансовия бизнес и ЕС не би могъл в обозримо бъдеще да има финансов център с глобални измерения и мащаби като Лондон. Големият въпрос е за конкурентоспособността на финансовата индустрия на ЕС без Лондон и тя зависи в най-голяма степен от финансови технологии и иновации.

Financial Centers in Europe – What is the Perspective?

Following Britain’s decision to leave the European Union, a new situation has emerged, where smaller European financial centers are seeking to attract, in practice to deprive London of at least a part of its financial business. The main competitors in this respect are Frankfurt, Paris, Luxembourg, Dublin and Amsterdam. The result most probably will be a network of smaller financial centers, which as a whole is meant to substitute London, leaving the Union. This means fragmentation of the financial services industry, leaving the EU without a financial center of global dimensions and scope like London in the foreseeable future. The most important question concerns the competitive power of the EU’s financial industry without London and it, to the greatest extent, depends on financial technology and innovations.

Ключови думи

финансов център, евроклиринг
Свалете Stateva1_Alternativi_BG_br_2_2019.pdf