Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Паралел между възгледите на Дейвид Рикардо и Карл Маркс

Резюме

Настоящата статия е посветена на 200-годишнината от рождението  на философa, историкa, социологa, политологa и икономистa, на създателя на фундаменталния труд „Капиталът“ – Карл Маркс.  Проследяват се възгледите на автора по  основни икономически категории, а именно:  стойността и принадената стойност,  работната заплата и рентата, реализацията и кризите, като се сравняват със  същите изведени от английския публицист  Дейвид Рикардо. Припомня се и се подчертава безспорният принос на идеолога на комунизма, създателa на историческия материализъм, теорията за принадената стойност  и теорията за класовата борба – Маркс. 

Parallels Between the Views of David Ricardo and Karl Marx

The current article is dedicated to the 200th anniversary of the birth of philosopher, historian, sociologist, political scientist and economist, the founder of the fundamental work “Capital” – Karl Marx. It follows the author’s views on basic eco­nomic categories, namely value and surplus value, salary and rent, realization, and crises, as com­pared to the same published by British journalist David Ricardo. The undisputed contribution of the ideologist of communism, the creator of historical materialism, the theory of surplus value, and the class struggle theory, Marx, is underscored.

Ключови думи

капитал, Маркс, Рикардо, стойност, работна заплата, рента
Свалете Mancheva_Alternativi_br1_2019_BG-13.pdf