Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Базисната икономическа теория в българските университети: монополизъм или плурализъм?

Резюме

В началото на ХХI век неокласическият икономикс има монополна доминация в научното пространство и в университетите в България, в Европа и в света. В  Западния свят монополът се установи след  Втората световна война, а в бившите социалистически страни – през 90-те години на миналия век. Но неокласицизмът не успява убедително да обясни икономическата  реалност. Затова, в продължение на десетилетия, той е подложен на критики, които  се засилиха особено във връзка с кризата  от 2007-2009 г. В университетското образование се е създала особена ситуация: изправени сме пред монопол и той принадлежи на теория, която е неадекватна спрямо  реалността. Изходът от тази ситуация е  монополът да се замени с плурализъм при  преподаването на икономическата теория. 

Basic Economic Theory in Bulgarian Universities: Monopolism or Pluralism?

Since the beginning of the ХХI century, neo­classical economics has had a monopolistic dominance in scientific space and universities in Bulgaria, Europe and worldwide. In Western countries its monopoly was established after World War II, and in the former socialist coun­tries – during the 1990s. Still, neoclassicism does not manage to provide a convincing un­derstanding of economic reality. Therefore, it has been subjected to criticism for decades, which became particularly stronger in relation to the 2007-2009 financial crisis. The situation in higher education is peculiar: we are facing a monopoly, belonging to a theory which is inad­equate to reality. The way out of this situation is to replace monopoly with pluralism in the teach­ing of economic theory.

Ключови думи

критика на неокласическия икономикс, монопол в икономическата теория, плурализъм в икономическата теория, икономическата теория в университетското образование
Свалете Todorov_Alternativi_br1_2019_BG-12.pdf