Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Модели за възникване и предотвратяване на измами

Резюме

Интересът към измамите през  последните десетилетия отразява еволюцията на глобалната бизнес среда. Сложността на тази среда се увеличава експоненциално благодарение на постиженията  в областта на технологиите, съчетани с  множеството взаимодействия между различните играчи както на макро-, така и на  микрониво. Това затруднява превенцията и  разследването на измамите от различен мащаб. През последните десетилетия случаите, подобни на Enron Tyco и Global Crossing,  са примери за това колко унищожителни могат да бъдат измамите – спадащото доверие на инвеститорите и обществеността са само началото на последствията от  подобни деяния с цел измама. Финансовата  загуба не е единствената последица от  подобно събитие – вредата за репутацията и щетите по отношение доверието на  заинтересованите страни невинаги подлежат на количествено определяне, за да се  оцени точното отрицателно въздействие.  Много модели се опитват да обяснят защо  измамите възникват и как могат да бъдат предотвратени. В тази статия се прави  опит да се дефинира терминът измама и да се представят и обобщят най-популярните  модели, които се стремят да отговорят  на тези два въпроса. Авторът дискутира  различни мнения и становища, отнасящи се  до същността на измамите, елементите и  факторите на измама. 

Models for the Emergence and Prevention of Fraud

Fraud is one of the major issues in orga­nizations. In today’s globally integrated world the aftermath of fraud is not only limited to fi­nancial loss – the damage to reputation and confidence in the market place have much broader impact on the market place. This ar­ticle discusses the different definitions of the term “fraud” and analyses the major models that give us explanation on why fraud occurs and how it can be prevented in organizations. The author discusses different opinions and stances on the essence, elements and factors for fraud.

Ключови думи

измами, фактори за измами, модели за разкриване на измами
Свалете Bashev_Alternativi_br1_2019_BG-11.pdf