Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Системите на интелектуалната собственост и на търговската тайна защитават от измами

Резюме

Ожесточената конкуренция  води със себе си интерес към всяка чужда  незащитена бизнес информация. Целта е  нейното придобиване и използване на пазара. Утвърдените бизнес единици с отлична  репутация търсят и инвестират в нови и  креативни информационни решения. Обикновените измамници използват всички начини за инкасиране на печалби на основата  на чужди бизнес достижения, като използват слабостите в защитата на такава  информация, за да могат да я придобият.  Тази реалност изисква разпознаване на видовете ключова бизнес информация, както  и знания в областта на закрилата на информацията: чрез законова закрила, както  и чрез закрила с вътрешни нормативи, правила и процедури. 

Intellectual Property Systems and Trade Secret Systems Protect Against Fraud

Cruel competition leads to growing interest to­wards any unprotected business information. The goal is its acquisition and its use on the market. Well-established business companies with excel­lent reputation seek and invest in new and creative business solutions. Ordinary fraudsters use any means to collect profits on the basis of unpro­tected business achievements of different entities. This reality requires knowledge on key business information types as well as knowledge and skills in the field of information protection: through legal protection, as well as through protection with inter­nal regulations, rules and procedures.

Ключови думи

информация, собственост, интелектуална, търговска, тайна
Свалете Krushkov_Alternativi_br1_2019_BG-10.pdf