Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Пространствен анализ на природосъобразните форми на земеделие в област Пловдив

Резюме

Насърчаването на природосъобразни форми на земеделие се превръща във  все по-важна част от подпомагането по  Общата селскостопанска политика (ОСП)  на Европейския съюз (ЕС). Държавите-членки на ЕС са задължени да разработват  мярка „Агро-екология и климат“ и могат да  избират да прилагат мерки за компесаторни плащания в зоните от Натура 2000 или  за биологично земеделие. Те определят географския обхват на всяка мярка и подмярка като част от процеса на програмиране.  Същевременно, постигането на целите на  съответните мерки зависи от участието  на земеделските производители, което е  доброволно. Целите на изследването са да  се установи дали съществува зависимост  в териториалното разпространение на  природосъобразните форми на земеделие в  област Пловдив и кои са основните фактори, определящи пространственото им проявление. Прилага се методът на пространствения регресионен анализ, включващ  проучвателна пространствена регресия и  географски претеглена регресия. За да се  разграничи влиянието на социално-икономическите и териториални характеристики от подпомагането по различните мерки  на ОСП, са разработени два модела. Първият е социално-икономически териториален  модел на ниво община – SETm.model, който  обяснява 97% от явлението природосъобразни форми на земеделие в област Пловдив. Факторите с най-голямо влияние са:  население в над трудоспособна възраст,  обработваеми земи и постоянни пасища.  Вторият модел е социално-икономически,  териториален и подпомагане по ОСП –  SETm+Policy.model. Той обяснява 99.3% от  изследваното явление. Факторите с най-голямо влияние при него са обща сума на  подпомагането за природосъобразните  форми на земеделие, постоянни пасища и  цена на земеделската земя.  

Spatial Analysis of Environmentally Friendly Forms of Farming in the Plovdiv District

The importance of environmentally friendly forms of farming grows constantly in the sup­port provided by the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union (EU). EU member-states are obliged to implement agri-environment and climate measures, and can choose to de­velop the compensatory measures in Natura 2000 zones or Organic farming. Member-states define the geographical scope of each measure and sub-measure during programming. However, the achievement of the measures’ objectives de­pends on the uptake and participation by farm­ers, which is voluntary for all measures. The pa­per aims to investigate the spatial relations in the territorial distribution of environmentally friendly forms of farming in the Plovdiv district, and the main factors determining it. The method of spa­tial regression analysis is used, including ex­ploratory spatial regression and geographically weighted regression. Two models are developed to separate the influence of the socio-economic and territorial characteristics from the support provided by the different CAP measures and schemes. The first model – the SETm.model – comprises the socio-economic and territorial characteristics at municipal level. It explains 97% of the phenomenon of environmentally friendly forms of farming in the Plovdiv district. The fac­tors with the highest influence are the population above working age, arable land and permanent pastures. The second model – SETm+Policy. model, adds CAP policy support variables to the socio-economic and territorial characteristics. It explains 99.3% of the studied phenomenon. The factors with highest influence are the total sum of support for nature-friendly forms of farming, per­manent pastures and price of the agriculture land.

Ключови думи

пространствена регресия, агро-екология, Натура 2000, биологично земеделие, подпомагане по ОСП
Свалете Mateva_Alternativi_br1_2019_BG-8.pdf