Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Системи на корпоративно подоходно облагане

Резюме

В условията на нарастваща  капиталова мобилност, облагането на  корпоративните печалби се превръща в  сериозно предизвикателство за повечето  държави. Доминиращата в света класическа система стъпва върху разбирането за  корпорацията като самостоятелен правен  субект, чиито имущество и задължения  са отделени от тези на собствениците.  Двойното облагане обаче увеличава данъчна тежест върху предприемачите и деформира избора на метод на финансиране на  компаниите. Наред с това, диференцираното данъчно третиране на дивидентите и  лихвите деформира инвестиционните решения на фирмите. С оглед преодоляване  на проблемите, присъщи за класическата  система, редица държави по света са възприели алтернативни данъчни режими, базиращи се на обединяване (интегриране) на  корпоративния и личния подоходен данък. В  настоящата статия е направен синтезиран преглед на съществуващите системи  на корпоративно облагане, като са сравнени техните предимства и недостатъци.  Основното заключение е, че класическата  система остава най-широко използвана в  световната практика, макар и в модифициран вид, както и че тя е най-подходящият режим от гледна точка на постигането на  неутралност между местни и чуждестранни инвеститори. 

Systems of Corporate Income Taxation

Within the context of growing capital mobility, taxation of corporate profits is becoming a daunt­ing challenge to most governments. The predomi­nating in the world classical system considers the corporation as an independent legal entity, whose property and liabilities are separate from those of the owners. The double taxation, however, increas­es the tax burden on entrepreneurs and distorts the choices of financing methods of companies. In addition, the differential tax treatment of dividends and interests paid distorts firms’ investment deci­sions. With a view of overcoming the problems in­herent in the classical system, a number of coun­tries have adopted alternative tax regimes based on the integration of corporate and individual in­come taxes. The present article provides a con­cise review of the existing systems of corporate income tax and a comparison of their advantages and shortcomings. The main conclusion is that the classical system remains most widely used, albeit in a modified version, and it is the most appropri­ate regime in terms of achieving neutrality between resident and non-resident investors.

Ключови думи

корпоративно подоходно облагане, класическа система, интегриране на корпоративния и личния подоходен данък
Свалете Popova_Alternativi_br1_2019_BG-7.pdf