Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Бюджетните разплащания – обект на киберсигурност

Резюме

Проблематиката за бюджетните разплащания като обект на киберсигурност е с постоянна актуалност. В  статията се представят теоретичният и  приложният им аспект. Изяснени са действащите мерки за сигурността на създаваната за тях информация. Акцентира се върху съответствието на киберсигурността  с необходимата счетоводна информация за  установяване на резултата от касовото  изпълнение на държавния бюджет. Тезисно  е интерпретирана Системата за Електронни Бюджетни Разплащания с присъщите є функции: информационна и контролна,  и на тази база са обосновани връзките и  зависимостите между публичния и банковия  сектор на икономиката за определяне на касовото изпълнение на държавния бюджет.  Чрез усъвършенстване на мерките за киберсигурност на бюджетните разплащания  се постига превенция срещу рисковете от  измами при движението на паричните потоци и се изгражда солидна платформа за  достоверността на счетоводната информация, необходима за установяване на важни показатели за бюджета на държавата. 

Budget Payments – a Subject of Cybersecurity

Budget payments as a subject of cyberse­curity is a topical issue. Their theoretical and applied aspects are presented in the article. The current security measures of the information created for them are clarified. The emphasis is put on the correspondence between cybersecu­rity and the required accounting information for establishing the result of the cash execution of the state budget. The System for Electronic Bud­get Payments with its two inherent functions – informational and controlling is interpreted in the article. On the basis of this, the relations and de­pendencies between the public and bank sector of the economy are grounded to determine the cash execution of the state budget. By improv­ing the cybersecurity measures of the budget payments, prevention against the risks of fraud in the cash flow statement is achieved and a solid platform for the credibility of the account­ing information required for establishing impor­tant indicators of the state budget is built.

Ключови думи

Бюджет, бюджетни разплащания, СЕБРА, счетоводна информация
Свалете Savova_Alternativi_br1_2019_BG-6.pdf