Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Макроикономическа среда за развитието на висшето образование и науката в България в периода 2002-2016 г.

Резюме

Развитието на висшето образование и науката в България и изграждането на икономика на знанието у нас  са съпроводени от редица трудности и  непълноценно използвани възможности. Те  се задълбочават от социално-икономическите проблеми в страната, а също и от  демографската криза в българската икономика, което главно чрез ограничено финансиране рефлектира върху състоянието на  академичната сфера. При неблагоприятните икономически  условия определянето на  проблемните области и проследяването на  развитието на висшето образование са от  особено значение. Наред с това, изграждането на икономика на знанието изисква  създаване на подходящи условия за развитието му, тъй като успешното включване  в Европейското и световното образователно и научноизследователско пространство  при спазването на стратегия „Европа  2020“ е от съществено значение за бъдещето на страната. 

Macroeconomic Conditions and Indicators for the Development of Higher Education and Science in Bulgaria

Higher education and science in Bulgaria within the context of EU and the development of knowledge economy are characterized by a number of difficulties and underused opportuni­ties. They are further aggravated by the signifi­cant socio-economic hardships of the country and, to no lesser extent by the consequences and the impact of the global economic crisis on Bulgarian economy, which, in turn, mainly due to shortage of funding, reflects on the state of academia. Defining problem areas and design­ing strategies for the development of higher edu­cation and science are of particular importance under the adverse economic conditions nowa­days. Equally important, building the knowledge economy requires the creation of appropriate environment for the development of these two areas, as their successful inclusion in the Eu­ropean and global educational and research space in compliance with the “Europe 2020” strategy is essential for the future of the country.

Higher education and science are areas where knowledge and valuable human capital are being created and spread. In the setting of fierce international competition their current state and further development become key fac­tors for the socio-economic development and the competitiveness of any economy.

Ключови думи

Наука, висше образование, конкурентоспособност.
Свалете Gospodinova_Alternativi_br1_2019_BG-5.pdf