Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Нови бизнес модели за разпространение на продукта на радио индустрията посредством дигитални технологии

Резюме

Настоящата статия изследва  новите бизнес модели на разпространение  на продукта на радио индустрията – радиопрограмата – посредством дигитални технологии. Развитието на Интернет  и технологиите в тази сфера оказаха и  оказват огромно въздействие върху всички  медии, включително и върху радиото. Навлизането на мобилните технологии и възможността на мобилния телефон/смарт-  фон потребителят да получава достъп до  неограничено съдържание, също повлияват  на електронните медии и услугите, които  те предлагат.  Най-общо може да се каже, че едновременно с ефирното си излъчване или излъчването по кабел и сателит, радиото е  вече достъпно и в Интернет и на мобилни  телефони. И не само това – целта е тази  достъпност да носи приходи на радио операторите и да им дава конкурентни предимства в сравнение с другите конвенционални и дигитални медии. 

New Business Models for Distribution of the Radio Industry Product via Digital Technology

The current article explores the new busi­ness models for distribution of the product of the radio industry – the radio programme – via digi­tal means. The development of the Internet and technology in this field have and are still having a huge influence on all other media, including the radio itself. The advent of mobile technol­ogy and the ability of mobile telephones/smart­phones, which enable the user to gain access to unlimited content, also influences electronic media and the services they offer.

In general, we can say that while the radio is broadcasted, either by cable or a satellite, it can also be available on the Internet and/or on any mobile phone. However, the main priority of all this accessibility is to increase the outcomes of the radio operators and to give them competitive advantages in comparison to other conventional and digital media.

Ключови думи

Интелектуална собственост, дигитална среда, радио индустрия, разпространение на радио програма
Свалете Strijlev_Alternativi_br1_2019_BG-4.pdf