Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Закрила на бизнес идентификаторите на фирмата в дигитална среда

Резюме

Предмет на настоящата статия е проблемът за бизнес идентификаторите на фирмата в условията на съвременната конкурентна и дигитална среда. Целта на статията е да определим и изясним  кои са дигиталните бизнес идентификатори  на фирмата и да представим начините за  тяхната закрила и управление чрез интелектуална собственост, като акцентираме на  закрилата им като промишлен дизайн. 

Protection of Business Identifiers in a Digital Environment

The subject matter of this article is company business identifiers in the conditions of today’s competitive and digital environment. The pur­pose of this article is to identify and clarify which the digital business identifiers of the company are and to present ways to protect and manage them through intellectual property, focusing on design protection.

Ключови думи

дигитална среда, бизнес идентификатори, закрила чрез индустриална собственост, промишлени дизайни, уеб сайт
Свалете Todorova_Alternativi_br1_2019_BG-3.pdf