Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Разпространение на телевизионни продукти в дигитална среда

Резюме

Настоящата статия изследва моделите на разпространение на телевизионни продукти, които са възможни  в следствие на развитието на дигиталната среда. Технологичните възможности, предоставяни от дигиталната среда,  дават възможност за задоволяване в по-висока степен на масовите потребности,  свързани с потребяването на творчески  продукти, каквито безспорно са телевизионните такива. Съвременният потребител на творчески продукти иска да ги  потребява по определен начин в избрано  от него време и на избрано от него място. На практика, дигиталната среда пра-  ви тези негови желания реализуеми. Настоящата статия изследва интерактивната телевизия като бизнес модел за разпространение на телевизионни продукти  в дигитална среда. Поради изпреварващия  законодателството в областта на интелектуалната собственост технологичен  напредък, са налице редица неуредени въпроси, чието скорошно решаване е определящо за защитата на икономическите  интереси на участниците в телевизионната индустрия, титуляри на интелектуална собственост.   

Distribution of Television Products in a Digital Environment

This article studies the models for dissemi­nating television products that are possible due to the development of the digital environment. The technological capabilities provided by the digital environment make it possible to better meet mass needs associated with the con­sumption of creative products, which television products certainly are. Modern consumers of creative products want to use them in a certain way at a time and place that they have cho­sen. In practice, the digital environment makes these wishes possible. This article studies in­teractive television as a business model for disseminating television products in a digital environment. Due to the fact that technology advancement gets ahead of legislation in the field of intellectual property, there are a num­ber of unsettled matters, the recent resolution of which is defining for the protection of the economic interests of the participants in the television industry who are intellectual property rights holders.

Ключови думи

Интелектуална собственост, телевизионна индустрия, дигитална среда, интерактивна телевизия
Свалете Papagalska_Alternativi_br1_2019_BG-2.pdf