Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Време ли е за Базел IV и какви са ефектите върху банките в България?

Резюме

Статията обсъжда основните  цели на ревизираната програма за реформи –  Базел IV. Акцентира се върху елементите  на Базел IV – преработен стандартизиран подход за кредитен риск, нов подход  за кредитен риск, базиран на вътрешните  рейтинги, промяна в рамката на риска от  корекции на кредитната стойност (CVA),  преработен стандартизиран подход за операционен риск, промяна в измерването на  съотношението на ливъридж и в коефициента на ливъридж за глобално системно важни банки (G-SIBs); ревизиран капитал от  първи стълб. Представена е и програма за  подобряване на управлението на капитала  с две базови опорни точки: стратегия за  управление на капитала и структурни фактори, за да се гарантира устойчива стратегия. Разсъждава се и върху стратегическите предизвикателства пред банките  вследствие въвеждането на МСФО 9 „Финансови инструменти“ като средносрочна  цел, поставена пред управлението им.

Is it Time for Basel IV and What Are the Effects on Banks in Bulgaria?

The article discusses the main objectives of the revised Reform Program – Basel IV. Empha­sis is placed on the elements of Basel IV – a revised standardized approach to credit risk, a new approach to credit risk based on internal rat­ings, revisions to the credit valuation adjustment (CVA) framework, revisions to the measurement of the leverage ratio and a leverage ratio buffer for global systemically important banks (G-SIBs), a revised standardized approach to operational risk, revised capital from first pillar. There is also a program for improving capital management with two basis points: a capital management strategy and structural factors to ensure a sustainable strategy. It also discusses the strategic challeng­es faced by banks as a result of the introduction of IFRS 9 “Financial Instruments” as a medium-term objective for their management.

Ключови думи

Базел IV, кредитен риск, операционен риск, коефициент на ливъридж, CVA риск, ревизиран капитал от първи стълб, МСФО 9 Финансови инструменти
Свалете Milanova_Alternativi_br1_2019_BG-1.pdf