Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Причинно-следствена връзка между инвестиции в НИРД и динамиката на потребителските желания

Резюме

В статията са представени резултати от изследване, проведено чрез използване на емпирични данни за потре­бителите в САЩ за изминалия 56-годишен период. Резултатите от това изследване потвърждават, че съществува причинно- следствена връзка между направени инвес­тиции в научно-изследователска и развой­на дейност (НИРД) за производството на отделни стоки и услуги и съответно нара­стване на съвкупните разходи за тяхното потребление. 

Comparative Analysis between Cardinal Utility and Ordinal Utility

This paper traces the history of the issue of utility measurement. Two approaches of utility measurement are examined in historical per­spective. First, a brief review on the differences between cardinal utility measurement and or­dinal utility measurement is done. Second, the methods of Irving Fisher and Alfred Marshall for cardinal utility measurement are examined in depth. Then, it is explained why the measure­ment of cardinal utility was thrown away from economics at the beginning of the twentieth century. And finally, it is shown how measure­ment of ordinal utility is conducted by using an indifference curves map.

Ключови думи

динамика на потребителските желания, инвестиции в НИРД
Свалете Vassil_br4_2018_bg-11.pdf