Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Проблеми на икономическия растеж в развитите страни

Резюме

В днешния политически дискурс икономическият растеж се приема за бла­гоприятен по подразбиране. В статията са посочени пет типични ситуации, когато ръс­тът на БВП води до негативни в дългосрочен план социално-икономически резултати. Ком­плекс от класови, психологически и историче­ски предпоставки фетишизират растежа, но освен ненужен и/или вреден, непрестанният бърз ръст на БВП е също така и невъзможен: модерната икономика е изчерпала фактори­те за експоненциалното си нарастване. Бо­гатите страни вече стоят пред нуждата от икономическо смаляване, но глобални полити­ки за развитие може да гарантират още из­вестно време възвращаемост на финансовия капитал. Държави от средния ешелон като България следва да изоставят модела на до­гонващото развитие и да потърсят по-висо­ко ниво на възприемано благосъстояние, кое­то не е свързано с материално увеличение.  

Problems of Economic Growth in Developed Countries

Political discourse nowadays takes by default that economic growth is a positive feature. This article discerns five common situations when lasting negative economic performance accom­panies GDP growth. Growth has been fetishized for a long time, due to a set of factors, includ­ing class interests, psychology, history and math­ematics. However, it becomes evident that the incessant and rapid growth of GDP is not only needless and/or negative but also impossible. The fundaments that propelled the exponential growth of modern economy are already used up. While the rich world confronts the challenge of de-growth, a high return on financial capital is still possible with a comprehensive global develop­ment policy. The middle echelon of countries like Bulgaria has to quickly abandon the catching-up attitude while aiming at a higher level of welfare perception beyond material increments.

Ключови думи

Международни отношения, развитие, икономически растеж, икономическо насищане
Свалете Sabev_IA_br4_2018_bg-10.pdf