Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Неорганизираната организирана престъпност – принципи на действие и проявления

Резюме

Статията анализира и обяс­нява съвременните проявления, форми и структури на организирана престъпна дейност. За тази цел е формулирана обща теоретична рамка, която включва струк­турните, етническите и икономическите граници и модели на организирана престъп­ност и взаимовръзката между отделните аналитични позиции. На тази основа са из­ведени няколко класификации на организира­на престъпност: по функции; по степен на свързаност с политическата и социалната система; по дейност; и по структурни ха­рактеристики. Анализирани са принципите на действие на групите във всяка от тези класификации. Накрая, през теоретичните постановки са разгледани и обяснени съ­временните форми и тенденции на прес­тъпна дейност чрез анализ на примери и случаи от вторични данни. 

(Non)organized Crime – Principles of Action and Dimensions

The article analyzes and explains contempo­rary evidence, forms and structures of organized criminal activity. A general theoretical framework has been defined for this purpose. The frame­work includes structural, ethnic and economic boundaries and patterns of organized crime and the relation between analytical views. Several classifications of organized crime have been out­lined on the basis of the defined framework: by function, by degree of connection with the politi­cal and social system, by activity, and by struc­tural characteristics. The principles of action of each classification have been analyzed. Finally, through the theoretical statements, the contem­porary forms and trends of criminal activity have been examined and explained, using analysis of examples and cases of secondary data.

Ключови думи

Бизнес, корупция, организирана престъпност, криминална мрежа, трафик на хора, крадени стоки, технологии
Свалете Evgenia_IA_br4_2018_bg-9.pdf