Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Регламент/ЕС/ 2018/1672 на ЕС и Съвета – допълнителни правомощия за българските органи

Резюме

Статията е посветена на  допълнителните правомощия на митническите органи, свързани с новия Регламент  относно контрола на паричните средства,  които се внасят в Съюза или се изнасят  от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) №  1889/2005. В тази връзка се прави анализ на  законовите разпоредби. Обосновава се изводът, че националното ни законодателство,  в областта на валутния контрол, в голяма  степен отговаря на новата правна рамка,  но се налагат и известни законови промени, с цел осъществяване на новите правомощия, предвидени за митническите органи.

Regulation/EU/ 2018/1672 of the EU and the Council – Additional Powers for Bulgarian Authorities

The article focuses on the additional powers of customs authorities related to the new Regu­lation/2018/1672 / 23.10.2018 of the European Parliament and the Council on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (ЕC) № 1889/2005. In this regard, the legal provisions have been analyzed and the conclusion that our national legislation in the field of cash control is largely in line with the new legal framework is justified; however, some legal changes are nec­essary in order to implement the new powers provided for customs authorities.

Ключови думи

нов регламент, временно задържане на парични средства, административно решение
Свалете Tamara_IA_br4_2018_bg-8.pdf