Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Сравнителен анализ на усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в страните – членки на Европейския съюз през програмен период 2014 – 2020 г.

Резюме

Публикацията е посветена на  степента на усвояването на средствата  от Европейските структурни и инвестиционни фондове в страните-членки на Европейския съюз през програмен период 2014-2020 г. Извършен е сравнителен анализ на  усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд в страните-членки през програмен период 2014-2020 г. Прави се сравнение  с усвояването по Структурните фондове  през програмен период 2007-2013 г. Анализира се усвояването по страни на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и  Кохезионния фонд през периода 2014-2020 г.  Особено внимание се обръща на степента  на усвояване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. 

Comparative Analysis of the Assimilation of Resources from the European Structural and Investment Funds in EU Member States During the 2014-2020 Programming Period

This paper is devoted to the extent of as­similation of resources from the European Structural and Investment Funds in EU member states during the 2014-2020 programming pe­riod. A comparative analysis has been made of the utilization of resources from the European Structural and Investment Funds – the Europe­an Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund – in mem­ber states during the 2014-2020 programming period. A comparison has been made with the Structural Funds’ assimilation in the 2007-2013 programming period. The assimilation of the funds from the European Regional Develop­ment Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund has been analyzed by coun­tries in the 2014-2020 period. Special attention is given to the utilization of the resources from the European Structural and Investment Funds in Bulgaria.

Ключови думи

Европейски съюз, бюджет на Европейския съюз, регионална политика на Европейския съюз, Европейските структурни и инвестиционни фондове
Свалете Aglika_IA_br4_2018_bg-7.pdf