Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Студентското кредитиране – България и международният опит

Резюме

Авторът изследва настоящия  модел на студентско кредитиране в България – представена е подробна информация  за създаването му и за условията за отпускане на студентски кредити. Едновременно с това е изследвана картината на студентското кредитиране в чужбина, чрез  анализиране и представяне на информация  за трите най-предпочитани дестинации за  придобиване на висше образование в чужбина от българските студенти – Германия, Англия и САЩ. Изведени са приликите  и разликите между моделите в различните  държави и са направени изводи. 

Student Loans – Bulgaria and the International Experience

The author reviews the current model of stu­dent lending in Bulgaria – detailed information about its creation and the conditions for granting student loans. At the same time, the picture of student loans abroad is analyzed and presented by giving information about the three most pre­ferred destinations for acquiring higher educa­tion abroad by Bulgarian students – Germany, England and the United States. Similarities and differences between the models in differ­ent countries have been drawn and conclusions have been made.

Ключови думи

висше образование, студентско кредитиране, лихвен процент
Свалете Stud_K_IA_br4_2018_bg-6.pdf