Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Икономически ефекти от използването на минералните извори в спа обектите

Резюме

Настоящата статия представя в синтезиран вид част от резултатите от университетски изследователски  проект на тема „Икономически ефекти от  използването на минералните извори в спа  туризма“. Минералните извори са природен  ресурс, който може да подобри качеството  на живот на много хора. Спа туризмът е  един от ефективните начини за използването им, който има потенциал да се превърне в основен елемент от начина ни на  почивка, избор на туристическа дестинация и начин на живот. Основната цел на  статията е да представи разработения  модел за определяне на стойността на ми-  нералните и термалните минерални води,  като по този начин количествено се изразят потенциалните ползи от използването  им в спа обектите, както и загубите, породени от разхищението им. Изясняването на  същността и значението на минералните  извори дава основание да се твърди, че, освен с полезните си за здравето на човека  качества на природен ресурс, те са ценен  източник на икономии, които могат да бъдат реализирани от използването на термалния им потенциал. 

Economic Effects of the Use of Mineral Springs in Spas

The present article provides a summary of part of the results obtained from a university re­search project titled “Economic Effects of the Use of Mineral Springs in Spa Tourism”. Mineral springs are a natural resource which could im­prove the quality of life for many people. Spa tourism is one of the most effective ways to use them because it has the potential to become a primary element of the way we vacation, choose tourist destinations and live. The article’s main goal is to present the developed model for deter­mining the value of mineral waters and thermal mineral waters, thus creating a quantitative ex­pression of the potential benefits from their use in spas, as well as the losses which result from their waste. The clarification of the nature and significance of mineral springs gives reasons to believe that, in addition to offering benefits for people’s health as a natural resource, they are also a valuable source of savings which can be achieved through the use of their thermal po­tential.

Ключови думи

Туризъм, спа, възобновяеми ресурси, минерални извори
Свалете Izvori_IA_br4_2018_bg-5.pdf