Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Привлекателност на основни професии в бранш “Електротехника и електроника”

Резюме

В настоящата статия се  анализират оценки и мнения за привлекателността на основни професии в бранш  „Електротехника и електроника“, като акцентът се поставя върху факторите и възможностите за повишаване привлекателността на тези професии. Представените  оценки са получени при дълбочинни интервюта в предприятия от бранша и са рефлексия на представите на работниците  от бранша за степента, в която техните  професии са привлекателни и престижни в  контекста на обществото и за отделните  индивиди. Статията показва по какъв начин, чрез изследване на самооценки и мнения, могат да се генерират работещи идеи  за повишаване на привлекателността на  основни професии в един от ключовите за  българската икономика браншове. 

The Appeal of Basic Professions in the “Electrical Engineering and Electronics” Branch

The present article analyzes assessments and opinions about the appeal of major profes­sions in the “Electrical engineering and elec­tronics” branch, focusing on the possibilities for increasing the prestige and appeal of this professions. The presented assessments are based on in-depth interviews with labor force in this particular branch and reflect perceptions of the extent to which their professions are ap­pealing and prestigious in the context of society and individuals. The article has shown how good ideas for raising the appeal of major professions can be generated by exploring self-assess­ments and opinions in one of the key sectors of Bulgarian economy.

Ключови думи

Икономика на бизнеса, Икономика на персонала, Социалистически системи и трансформиращи се икономики, Търсене и предлагане на труд, Заплати, компенсации и разходи за труд
Свалете Bransh_IA_br4_2018_bg-4.pdf