Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Регионално и пространствено развитие на градовете в Северозападен район

Резюме

Процесът на териториално и  социално-икономическо развитие на градовете в България и сближаването им е особено  важен въпрос в контекста на членството ни  в ЕС. Обективният анализ показва, че голяма  част от градовете силно изостават в своето развитие. Селищната система в България е с нарушен баланс. Средните по размер  градски центрове с население между 30 000 и  100 000 души се развиват бавно, като социално-икономическите условия в тях по-скоро се  влошават. Ето защо е важно да се анализира  пространственото развитие на средните по  големина градове в най-изостаналия район в  България – Северозападен район. Така ще се  идентифицират проблемите в пространственото и регионалното развитие на изследваните градски центрове с цел да се очертаят  възможностите за тяхното развитие. Изследването на средните по размер градове ще  се осъществи по избрани социално-икономически показатели, състояние на инфраструктурата, състояние на градската икономика  и териториалното и регионално развитие, в  съответствие с актуалните стратегически  документи за регионално и местно развитие. 

Regional and Spatial Development of Cities in the Northwestern Region

The process of territorial and socio-eco­nomic development of cities in Bulgaria and their approximation is an especially important issue in the context of Bulgaria’s EU member­ship. Objective analysis shows that a large part of the cities are seriously falling behind in terms of their development. The balance of Bulgaria’s village system is disrupted. Medium-sized ur­ban centers whose population is between 30000 and 100000 people are developing slowly, and their socio-economic conditions tend to deteriorate. Therefore, it is crucial that the spa­tial development of medium-sized cities in the Northwestern Region – which is the most un­derdeveloped region in Bulgaria – be analyzed. That way, the problems in the spatial and region­al development of the studied urban centers will be identified in order to outline the possibilities for their development. The medium-sized cities will be studied on the basis of selected socio-economic indicators, the state of the infrastruc­ture, the state of urban economy and territorial and regional development, in accordance with up-to-date strategic documents for regional and spatial development.

Ключови думи

територия, баланс на селищна система, градове, планове
Свалете SR_IA_br4_2018_bg-3.pdf