Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
25
година
2019
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Ликвидността на банковия сектор и състоянието на икономиката на страната

Резюме

През последните години, особено след кризата с Корпоративна търговска банка от 2014 г., значително се повиши ликвидността на банковата система. Делът на ликвидните активи в общата сума на активите на сектора е около 30%, което надвишава допустимите изисквания от  гл.т. на рентабилността. Причините за  тази консервативност в поведението на  банките са свързани както със състояние-  то на макросистемата като цяло, така и  с кредитните пазари. Относително слабо  влияещ фактор е рентабилността на банковите институции. Целта на статията  е да анализира част от факторите, които  допринасят за натрупването на обширна  ликвидност. Използваните методи са на  анализ и синтез. 

Liquidity of the Banking Sector and the State of Bulgaria’s Economy

In recent years, especially after the Cor­porate Commercial Bank crisis from 2014, the banking system’s liquidity has increased sig­nificantly. The share of liquid assets in the sector is about 30%, which exceeds the per­missible requirements from the perspective of profitability. The reasons for this conservatism in bank behavior involve the macro-system’s state as a whole, as well as credit markets. The efficiency of banking institutions is a fac­tor of relatively weak influence. The article’s purpose is to analyze part of the factors which contribute to accumulation of broad liquidity. The used methods include analysis and synthesis.

Ключови думи

ликвидност, макросистема, кредитни пазари
Свалете 1_IA_br4_2018_bg.pdf