Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Трудовоправните и административноправни аспекти в процедурите за хабилитация на академичния състав в Република България

Резюме

В статията се изследва взаимовръзката между трудовоправните и административноправни аспекти в процедурите за хабилитация на академичния състав в страната. Акцент в изложението е поставен на анализа на специалната нормативна уредба, регламентирана със Закона за развитието на академичния състав в Република България и Закона за висшето образование. На база на комплексния анализ се набелязват проблеми в закона и се обосновава необходимостта от актуализирането му.

Labor-Law and Administrative-Law Aspects of the Procedures for Habilitation of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria

The paper examines the relation between the labor-law and administrative-law aspects of the procedures for habilitation of the academic staff in the country. The focus is on the analysis of the special normative regulation, settled in the Development of the Academic Staff in the Re­public of Bulgaria act and the Higher education act. On the basis of the complex analysis, prob­lems in the law are marked and the necessity for its actualization is motivated.

Ключови думи

академичен състав, доцент, професор, трудови правоотношения на хабилитирани лица, процедури за хабилитация
Свалете 11_Alternativi_br_3_2018_BG.pdf