Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Първите 120 години в изследването на рекламната ефективност

Резюме

Настоящата статия разглежда еволюцията, която претърпяват подходите и методите за изследване на рекламната ефективност, като проследява някои ключови изследвания и методи, които са променили развитието на рекламата през последните 120 години. Целта на статията е да направи обзор на развитието в изследването на рекламната ефективност и да очертае основните еволюционни етапи. В ситуация на нарастваща конкуренция ефективното изразходване на рекламните бюджети е задължително. Необходимостта от очертаването на ясни етапи в еволюцията на изследванията върху рекламната ефективност е предопределена от постоянно нарастващия брой професионалисти, ангажирани в сферата на маркетинга и рекламата, в частност и липсата на достатъчно задълбочени публикации на български език по тази тема. Рекламният бум в България, на който сме свидетели през последните 20 години, намиращ проявление и в увеличаващите се бюджети за реклама, е предпоставка за интерес към изследванията за измерване на рекламната ефективност. Очертаване на еволюцията на измерването на рекламната ефективност помага да се установи етапът на развитие, в който се намира това измерване. От тази гледна точка целта на статията е да послужи като отправна точка за бъдещи проучвания в областта на рекламната ефективност.  

The First 120 Years of Advertising Effectiveness Research

This article looks at the evolution of ad ef­ficacy research approaches and methods by tracking some key research and methods that have changed the development of advertising over the past 120 years. The aim of the article is to review developments in advertising effective­ness research and outline the main evolutionary stages. In a situation of growing competition, ef­fective spending of advertising budgets is a must. The need to draw clear steps in the evo­lution of research on advertising effectiveness is predetermined by the growing number of professionals involved in the field of market­ing and advertising in particular and the lack of in-depth publications on this topic in Bul­garian.  The advertising boom in Bulgaria, which we have witnessed over the past 20 years, also emerging in rising advertising budgets, is a pre­requisite for interest in research to measure advertising efficiency. Determining the evolu­tion of advertising effectiveness measure helps to establish the stage of development in which this measurement is located. From this per­spective the purpose of the article is to serve as a starting point for future advertising effec­tiveness research.

Ключови думи

рекламна ефективност, изследване на рекламната ефективност, еволюция на концепцията за рекламна ефективност
Свалете 10_Alternativi_br_3_2018_BG.pdf