Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Текстовете на деловата кореспонденция

Резюме

Статията представя спецификата и актуалните изисквания при съставянето на текстовете за делова кореспонденция, която е същностната част от деловото общуване във всички сфери на обществения, социалния и стопанския живот. Деловата кореспонденция е главният и огромен обем работа на институциите; деловата кореспонденция служи за установяване и утвърждаване на ефективни бизнесотношения, без нея не може да се реализира бизнескомуникацията. И не на последно място по своята важност, макар и в този ред спомената, е деловата лична кореспонденция, без която всеки културен индивид не би могъл да се интегрира в обществото. Авторката се спира на особеностите на деловите дискурси, за които са предназначени съответните делови текстове, както и на спецификата на изграждане на различните жанрови форми на деловата кореспонденция. Писмената съвременна делова комуникация се подчинява на строги комуникативни и езикови закони. От това как е съставен един делови текст, какъв да бъде стилът, как е структурирана информацията и как посланието звучи като цяло, до голяма степен зависи крайният резултат от комуникацията. Прагматичната обобщеност от опита и теоретичната подготвеност на авторката по въпросите на деловата кореспонденция и комуникация е полезна и в помощ на всеки пишещ съвременен човек, делово и лично кореспондиращ. Статията има прагматическа насоченост и представлява синтезиран отговор на редица въпроси, стоящи пред комуникиращите в деловата сфера.

The Texts of Business Correspondence

The article presents the specificity and topical requirements in the creation of texts for business correspondence which is the essential part of business communication in all fields of public, social and economic life. Business cor­respondence is the main and immense volume of work of institutions; the purpose of business correspondence is to establish and strengthen effective business relations – without it busi­ness communication cannot be realized. Last, but not least, there is personal business corre­spondence without which no civilized individual could integrate themselves into society. The author focuses on the peculiarities of business discourse for which the respec­tive business texts are intended, as well as on the specificity of creating the various genre forms of business correspondence. Modern written business communication obeys strict communicative and language laws. The end result of communication depends greatly on the way a business text is comprised, what the style is, the way the information is structured and how the message sounds as a whole. The pragmatic generalization of the author’s ex­perience and theoretical qualification on the issues of business correspondence and com­munication is useful to every modern writer who conducts business and personal corre­spondence. The article has a pragmatic purpose and it is also a synthesized answer to a number of questions that business communicators face.

Ключови думи

бизнескореспонденция, делови дискурс, специфика на деловите текстове, ефективност на деловата кореспонденция, тон, стил на деловите текстове
Свалете 9_Alternativi_br_3_2018_BG.pdf