Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Екологичните директни плащания в контекста на европейските приоритети

Резюме

Поредната реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 2013 г. въведе сериозни промени в схемата за директни плащания, която представлява основната част от Стълб I. Една от най- сериозните новости е свързана с въвеждането на задължителни селскостопански практики, които са благоприятни за околната среда и климата, поради необходимостта от подобряване на екологичните характеристики на земеделските земи в ЕС. Целта на настоящата публикация е да анализира поставените екологични цели за прилагането на зелените директни плащания (очаквания) и да направи оценка на прилагането им (реалност) по отношение на околната среда две години след въвеждането им. Методиката на изследването включва три основни етапа: (1) анализ на стратегически документи на европейско ниво; (2) анализ на националните решения на България за прилагането им; и (3) анализ на прилагането на зелените директни плащания в два пилотни района. Основните очаквания от екологизирането на директните плащания са свързани с четири от европейските екологични приоритети – подобряване на качеството на почвите, съхранение на въглерод, опазване на екологично чувствителни затревени площи и опазване на биоразнообразието в земеделските земи. Реалното им прилагане в пилотните райони разкрива, че (а) не цялата допустима за подпомагане площ бива заявявана, което намалява обхвата на очакваното въздействие върху околната среда, като в различните общини това се случва в различна степен; (б) Преобладаващата част от земеделските производители са със стопанства под 10 ха, което ги прави „зелени по подразбиране“, т.е. получават зелени директни плащания без да променят производствените си практики.

Expectations and Reality about the Contribution of Green Direct Payment to the European Environmental Priorities

The latest reform of the Common Agri­cultural Policy (CAP) in 2013 brought seri­ous changes in the direct payments scheme, which was the main component of Pillar I. One of them is related to the introduction of com­pulsory agricultural practices, favourable to environment and climate, in response to the need for improving the environmental char­acteristics of agricultural land in the EU. The objective of this publication is to analyze the set environmental objectives in the implemen­tation of green direct payments (expectations) and to assess their implementation (reality) from environmental perspective two years af­ter their introduction. The research methodol­ogy comprises three stages: (1) analysis of the strategic documents on a European level; (2) analysis of the national implementation deci­sions taken by Bulgaria; and (3) analysis of the implementation of green direct payments in two case study regions. The main expecta­tions of the green direct payments are related to four of the European environmental priori­ties: improving soil quality, carbon sequestra­tion, conservation of environmentally sensitive permanent grasslands and biodiversity conser­vation in agricultural land. Their real implemen­tation in the case study regions reveals that (a) not all eligible agricultural land is declared for support, which reduces the scope of the ex­pected environmental impact, and the level to which this happens varies between the differ­ent municipalities; and (b) the majority of ag­ricultural producers have farms with less than 10 ha, which makes them “green by definition”, in other words, they receive green direct pay­ments without having to change their produc­tion practices.

Ключови думи

зелени директни плащания, екологични приоритети, екологизиране, европейска политика
Свалете 8_Alternativi_br_3_2018_BG.pdf