Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Адаптиране на модел на стратегическа карта за дигитална трансформация на търговец на едро

Резюме

В настоящата статия се поставя акцент върху стратегията за дигитална трансформация на търговските процеси, които протичат в търговията на едро. Разглеждат се декомпозирано четирите групи направления, които я подпомагат. Предлага се модел на стратегическа карта, адаптирана по Каплан и Нортън, като се отделя внимание на стойността, която създава информационният капитал. Предвид стратегията за дигитална трансформация, се съставя каскадна балансирана система от показатели за ефективност, които да представят стратегията и чиито резултати да създадат дългосрочна стойност за търговеца. Застъпва се тезата, че стратегическата карта и балансираната система от показатели за ефективност се явяват умел инструмент за измерване на търговските процеси, тъй като изсветляват връзката между фирмените цели и потенциалния план за действие.

Adapting a Strategic Scorecard Model for Wholesalers’ Digital Transformation

This article is focused on the digital trans­formation strategy of the trade processes that occur in wholesale. The four directions that support it are being decomposed. A model of a strategy map, based on Kaplan’s and Norton’s BSc, is being proposed. It is focused on the val­ue generated by the information capital. Given the Digital Transformation Strategy, a cascaded balanced scorecard is being created in order to present that strategy and the results of it to lead to a long-term value for wholesalers. The paper claims that the strategy map and the bal­anced scorecard are advanced business pro­cess measurement tools, as they highlight the link between corporate goals and the potential action plan.

Ключови думи

дигитална трансформация, стратегическа карта, каскадна балансирана система от показатели за ефективност, търговия на едро
Свалете 7_Alternativi_br_3_2018_BG.pdf