Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Изследване на рентабилността на строителните компании за периода 2008-2015 г.

Резюме

Предмет на анализа е рентабилността на строителните компании след настъпването на световната иконо- мическа криза. Обект на изследването са десет строителни фирми за периода 2008- 2015 г. Анализирани са измененията на показателите: рентабилност на база нетен размер на приходи от продажби, дълготрайни материални активи и активи, и на база собствен и привлечен капитал. Приложени са сравнителен анализ и статистически методи – времеви редове, регресионен анализ. Използван е програмен продукт – SPSS за изследване. Обособени са компаниите, които постигат по изброените по-горе показатели – влошаване, запазване и подобряване на рентабилността и са очертани насоките за повишаването й

Investigating the Profitability of Construction Companies for the 2008-2015 Period

The subject of this article is the profitabil­ity of construction companies after the global economic crisis. Ten construction companies have been surveyed for the 2008-2015 period. For this purpose we analyze the changes of the following indicators: profitability based on the net amount of income from sales, on the basis of tangible fixed assets and assets, and on the basis of stockholders’ equity and li­abilities. The survey uses comparative analy­sis and statistical methods for research – time series and SPSS. The companies are set apart, based on the deterioration, preserva­tion and improvement of their profitability. The guidelines for increasing their profitability are outlined.

Ключови думи

печалба, рентабилност, активи, пасиви, строителни компании
Свалете 6_Alternativi_br_3_2018_BG.pdf