Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Изследване на особеностите на стартиращите фирми с висок потенциал за растеж (СТАРТ-ъп бизнес) в България

Резюме

Безспорен е приоритетът на иновациите и предприемачеството за насърчаване и постигане на устойчив растеж в условията на глобализация на икономиката. Приоритетността на проблема е заложена в редица европейски и национални (респ. български) стратегически документи, като на преден план се извежда необходимостта от разработване и прилагане на подходящи оперативни мерки за насърчаване на инвестициите в новосъздадени предприятия с потенциал за растеж. Към момента в българската научна и икономическа общност може да се говори за изследвания, чийто обект са или иновациите, или предприемаческите фирми, като предмет на изследване и анализ. Обединяването на двата обекта обаче под шапката на проблематиката със създаване, развитие и насърчаване на СТАРТ-ъп бизнеси многократно би повишило фокуса и ефективността от постигнатите резултати в областта на икономическите политики и стратегии. Изследванията на тази така важна проблематика не са нещо ново за световната икономическа мисъл, като могат да се по- сочат редица изследователи като Джерарг Грьоневеген и Франк де Ланген през 2008 г., Шилинг през 2008 г., Зандберг през 2008 г., Раух през 2000 г., Берм през 2008 г., Де Мел през 2009 г., Абети през 2000 г., Верганти през 2008 г., Бринк през 2005 г., Сонг през 2008 г. и други, изследващи отделни и единични фактори, които са счетени за успеш- ни или ограничаващи стартиращите фирми с висок потенциал за растеж (СТАРТ-ъп) в тяхната дейност, развитие и разрастване. Използвайки горните съображения, основната цел на статията е да се идентифицират особеностите и характеристиките на стартиращите фирми с висок потенциал за растеж (СТАРТ-ъп), които са свързани с реализиране на ограничаващи или стимулиращи фактори на бизнес средата към този специфичен иновационен и предприемачески тип бизнес.

Studying the Characteristics of Emerging Firms with High Growth Potential (Start-up Business) in Bulgaria

Innovations and entrepreneurship for en­couraging and achieving stable growth in terms of the globalization of economics is an undeni­able priority. The problem’s priority lies in a num­ber of European and national (resp. Bulgarian) strategic documents, with the necessity for de­signing and implementing appropriate operative measure for encouraging investments in newly created enterprises with growth potential taking center stage. At present, the Bulgarian scientific and eco­nomic community can talk about studies whose targets are either innovations or entrepreneur­ship firms as a subject of research and analy­sis. However, combining the two targets under the problems of creating, developing and en­couraging START-up businesses would repeat­edly increase the focus and effectiveness of the achieved results in the field of economic policies and strategies. Studies of these impor­tant problems are nothing new for global eco­nomic thought – a number of researchers can be named, such as Gerard Groenewegen and Frank de Langen in 2008, Schilling in 2008, Zan­dberg in 2008, Rauch in 2000, Berm in 2008, De Mel in 2009, Abetti in 2000, Verganti in 2008, Brink in 2005, Song in 2008, etc. who research individual and single factors which are consid­ered to be successful or limiting emerging firms with high growth potential (START-up) in their activities, development and expansion.

Ключови думи

СТАРТЪП, стартиращи фирми
Свалете 5_Alternativi_br_3_2018_BG.pdf