Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Реформите в българската държавна администрация след 1999 г. – постижения, проблеми и възможности за развитие

Резюме

В доклада се проследяват основни етапи на реформите в българската държавна администрация след 1999 г., очертават се постиженията и актуалните проблеми, свързани с нейното функциониране, като се предлагат възможности за развитие в контекста на ролята на държавната администрация за социално-икономическото развитие на страната.

The Reforms in Bulgaria’s State Administration 1999-2017 – Achievements, Problems and Possibilities for Improvement

The report tracks the main stages of the reforms in the Bulgarian state administration since 1999, highlights the achievements and topical issues related to its functioning, offering opportunities for development in the context of the role of the state administration for the socioeconomic development of the country.

Ключови думи

административна реформа, държавни служители, държавна администрация
Свалете 4_Alternativi_br_3_2018_BG.pdf