Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Анализ на състоянието на автобусния транспорт на територията на Столична община и насоки за устойчивото му развитие

Резюме

Автобусният транспорт не изисква специализирана инфраструктура и това го прави най-гъвкавият вид градски пътнически транспорт, позволяващ бързо и лесно да се развива и управлява. Поради тази причина, той е неизменна част от системата за осигуряване на градска мобилност в големите градове. Понастоящем автобусният транспорт продължава да е един от най-масовите видове градски пътнически транспорт, използван като основен в много европейските столици. Въпреки това, той е най-големият замърсител на въздуха и това се дължи на много фактори и най-вече на вида на използваното гориво. За да се намали вредното му въздействие върху околната среда вследствие на неговото функциониране, трябва да се предприемат конкретни мерки, като на първо място да се започне с поетапно подменяне на подвижния състав и внедряване в транспортната система на града на по-съвременни, екологосъобразни превозни средства, като по този начин ще се заменят използваните конвенционални горива с алтернативни видове. Това ще подобри значително качеството на автомобилния транспорт и екологичните показатели на атмосферния въздух в столицата.

Analyzing the State of Bus Transport within Sofia Municipality and Guidelines for Its Stable Development

Bus transport does not require special­ized infrastructure, which makes it the most flexible type of urban passenger transport, al­lowing fast and easy development and man­agement. Therefore, it is an irreplaceable part of the system for ensuring urban mobility in major cities. At present, the bus transport con­tinues to be one of the most popular types of urban passenger transport, used as a main one in multiple European capitals. However, it is the biggest air pollutant, which is due to many factors, especially the type of used fuel. In order to reduce its harmful impact on the environment due to its functioning, specific measures have to be adopted; for starters, the rolling stock should be gradually replaced and more modern, environmentally friendly vehicles should be incorporated into the city’s transport system, thus replacing convention­al fuels with alternative types. This will sig­nificantly improve the quality of automobile transport and the ecological indicators of the air in the capital.

Ключови думи

устойчиво развитие, околна среда, замърсяване, столичен автотранспорт
Свалете 3_Alternativi_br_3_2018_BG.pdf