Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Емпирични доказателства към ефективността на училищното образование в България

Резюме

Статията акцентира на ключовата роля на училищното образование като ресурс за висшето образование и важен фактор за развитие на икономиката. В търсенето на отговор на въпроса може ли то ефективно да осъществи тези функции се прави анализ на ключови функционални зависимости, в които степента на постигането на целите се обвързва с общия финансов ресурс, единните разходни стандарти (ЕРС), заетите и тяхното заплащане и др. фактори. Целите, претеглени през призмата на качествените параметри, са оценени чрез стандартите за качество на две нива: национално външно оценяване (НВО) и международно външно оценяване (PISA). Прави се изводът, че училищното образование има ниска вътрешна ефективност и не създава продукт с високо качество, което се потвърждава и от ниската конкурентост на резултатите в международен план.  

Empirical Evidence of the Effectiveness of School Education

The article focuses on the key role of school education as a resource of higher education and an important factor for economic development. In the search for an answer to the question can school education effectively perform these functions, key functional dependencies where the degree of achievement of the goals is related to all financial resources, the state spending stan­dards (SSP), the cohort of the employed people and their remuneration and other factors have been analyzed. The targets (weighed against qualitative parameters) have been assessed using the quality standards on two levels: national external evaluation (NEE) and international ex­ternal evaluation (PISA). This leads to the conclusion that school education has low internal efficiency and does not create a high quality product/service. This is also confirmed by the low international competitiveness of the school education results

Ключови думи

качество, ефективност, единни разходни стандарти, образователна мрежа, публични разходи за образование, национално външно оценяване, международно външно оценяване
Свалете 2_Alternativi_br_3_2018_BG.pdf