Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Сравнителен анализ на методите за определяне цената на собствения капитал

Резюме

Това изследване е съсредоточено върху един от най-проблемните и дискусионни аспекти на финансовия мениджмънт – определянето на цената на собствения капитал. Всеки от известните методи има своите сериозни недостатъци и ограничения, което поставя под съмнение достоверността и обосноваността на определяната цена на собствения капитал. Възможностите за намиране на решение следва да се търсят в подобряване приложението на по-перспективните методи или в разработването на нови методи. Все още на този етап не се е доказал метод, който с достатъчна степен на сигурност да извежда такава цена на собствения капитал, по която да се постигне консенсус сред анализаторите, мениджърите, инвеститорите и академиците.

Comparative Analysis of the Methods for Determining the Price of Personal Funds

 This study is focused on one of the most problematic and debatable aspects of financial management – determining the price of personal funds. Each of the well-known methods has its own serious shortcomings and limitations, which puts the authenticity and validity of the deter­mined price of personal funds into question. The possibilities for finding a solution should be sought in improving the implementation of more long-term methods or in designing new methods. At this stage there is no proven method which can work out with a sufficient level of certainty a personal fund price that analysts, managers, investors and scholars can agree on.

Ключови думи

безрискова норма, пазарна премия за риск, модел за оценка на капиталовите активи, цена на собствения капитал
Свалете 1_Alternativi_br_3_2018_BG.pdf