Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Предизвикателства пред иновациите в банковата сигурност

Резюме

Възможностите, които предос­тавя „Индустрия 4.0“ с голяма сила навлизат в банковия сектор и специално в банковата сигурност. Информационните технологии, телекомуникациите, защитните системи и мониторинга се сливат в една цяла интег­рирана система за сигурност. Все още е не­възможно да се каже точно как ще изглежда сигурността на банките в бъдеще. Важно е да се има предвид, че интегрираната сис­тема за сигурност ще може да се самоор­ганизира, процесите в нея ще се изготвят автоматизирано според идентифицираната необходимост. Въпреки високата степен на съвършенство на банковата сигурност, чо­векът ще остане съществена част от све­та на „Индустрия 4.0“ – като ръководител, които ще използва своя интелект, за да за­дава всичките процеси и процедури предва­рително. За реализацията на „Индустрия 4.0“ банките трябва да въведат различни ино­вации, с помощта на които да се постигне необходимото ниво на сигурност, отговаря­що на динамичните изменения в средата на банковия сектор. Обектът на изследване в настоящия материал са търговските банки, развиващи дейност в България. Дефинирани са принудителните иновации, които банки­те трябва да въведат, за да отговорят на изискванията на Европейското законодател­ство, както и тези с избирателен характер. Разкрито е състоянието на банките по от­ношение на въвежданите иновации.

The Challenges to innovations in Bank Security

The opportunities that Industry 4.0 provides come into the banking sector with great power, es­pecially in banking security. Information technolo­gies, telecommunications, security systems and monitoring merge into an integrated security sys­tem. It is still impossible to say exactly what bank security will look like in the future. It is important to keep in mind that the integrated security system will be able to self-organize; the processes in it will be automated according to the identified need. Despite the high degree of perfection of banking security, people will remain a significant part of the Industry 4.0 world – as managers who will use their intel­lect to set all processes and procedures in advance. For Industry 4.0, banks need to introduce a variety of innovations to help achieve the required level of security that responds to dynamic changes in the banking environment. The object of research in this paper are the commercial banks operating in Bul­garia. The implicit innovations that banks have to put in place to meet the requirements of European legislation as well as those of a selective nature have been defined. The state of banks in relation to the introduced innovations has been revealed.


Ключови думи

Сигурност, банки, иновации, Индустрия 4.0, директива PSD2
Свалете 13_Alternativi br2_2018_BG.pdf