Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Трансмисионен механизъм при оценка на влиянето на преките чуждестранни инвестиции и вътрешните инвестиции върху икономическия растеж в България за периода 1999-2015 г.

Резюме

Дискусионен е проблемът дали преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) допълват или изтласкват националните инвестиции, тъй като ефектите от ПЧИ се проявяват по различен начин в отделни­те страни. Взаимодействието между на­ционалните и чуждите инвестиции зависи предимно от степента на икономическо развитие. Оценяването на зависимостта между брутообразуването на основен ка­питал и ПЧИ, както и тяхното поединично или съвместно влияние върху темповете на икономически растеж се осъществява както чрез дескриптивен анализ, така и посредством конструирането на подходя­щи за целта иконометрични модели. Чес­то релацията „ПЧИ – вътрешни инвести­ции – икономически растеж“ се проявява с помощта на трансмисионен механизъм по линия на вноса на инвестиционни стоки. По отношение на ефектите от чуждите и вътрешните инвестиции върху икономи­ческия растеж за периода 1999-2015 г. би могло да се твърди, че в дългосрочен план тяхното съвместно действие повлиява по­ложително върху растежа.

Domestic Investments on the Economic Growth in Bulgaria for the1999-2015 Period 

The problem whether foreign direct invest­ments have crowding-in or crowding-out effect is quite arguable because the effects of FDI remain different in each country. The relationship between domestic and foreign investments depends on the stage of economic development. Measurement of the relation between gross fixed capital forma­tion and FDI and also their joint or separate effect on the economic growth rate is achieved through descriptive or either by constructing appropriate econometric models. Often the relation “FDI – do­mestic investment – economic growth” is carried through transmission mechanism in face of the import of investment goods. Concerning effects of FDI and domestic investments on economic growth it could be argued that in the long-run their joint impact has positive influence on growth.

Ключови думи

икономически растеж, преки чуждестранни инвестиции, вътрешни инвестиции, трансмисионен механизъм, внос на инвестиционни стоки
Свалете 12_Alternativi br2_2018_BG.pdf