Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Предсказуемост на международните капиталови пазари в краткосрочен план – ефект на инерцията

Резюме

Статията систематизира на­учните достижения във връзка с иденти­фицираната от Jegadeesh and Titman (1993) краткосрочна прогнозируемост на възвра­щаемостта на капиталовите финансови инструменти, наречена от тях ефект на инерцията (momentum effect). Той се оказва едно от най-силните свидетелства срещу Теорията на ефективните пазари. Въпре­ки своята популярност сред инвеститори, портфолио мениджъри и академици, ефек­тът на инерцията така и не изчезва, като инвестиционните стратегии, базирани на него, продължават да носят печалби. Из­ключение правят единствено времената на икономическа нестабилност. Ефектът на инерцията е широко разпространен на повечето международни капиталови паза­ри. Намиране на рационално обяснение на съществуването на ефекта на инерцията се квалифицира от академичната общност като изключително трудна задача. Затова погледът на изследователите се насочва към поведенческите финанси, които макар и да не дават еднозначен отговор за произ­хода на явлението, съумяват да го разтъл­куват по-пълноценно, отколкото конвенцио­налната икономическа теория.

Short-term Predictability on the International Capital Markets – Momentum Effect 

This paper systematizes the research achieve­ments, related to the short-term return predictabil­ity of stocks or the so-called momentum effect as identified by Jegadeesh and Titman (1993). It turned out to be one of the strongest evidences against the Efficient Market Hypothesis. Despite its popularity in the investment and academic community momentum effect does not disappear. Momentum investment strategies continue to be profitable except in times of high market volatility. Momentum effect is also profitable on the most of the international stock markets. It is difficult to develop a rational explanation of the presence of momentum effect according to the academic com­munity. That is why, researchers turn to behavioural finance. Although these models do not reveal an unambiguous answer for the driver of the phenom­enon, they succeed in interpreting it more compre­hensively than conventional economic theory.

Ключови думи

поведенчески финанси, ефект на инерцията, рационална икономическа теория, капиталови борсови пазари, инвестиционни стратегии
Свалете 11_Alternativi br2_2018_BG.pdf