Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Възможности и опасности от внедряването на решения в Интернет на обектите

Резюме

Настоящата статия предста­вя в синтезиран вид резултатите от уни­верситетски изследователски проект на тема „Създаване на платформи за изучаване на подходите за приложения в Интернет на обектите“. В нея са изследвани и анализи­рани сферите на приложения на Интернет на обектите (ИнО) и основните фактори и участници в него. Описан е процесът на създаване на платформа за изследване на ИнО. Дадени са възможностите за прила­гане на процеси от образованието с ИнО – т.нар. „умно“ образование. Представени са средата и методологията, които поз­воляват на студенти и преподаватели да работят върху функциониращи платформи на ИнО и свързаните с това умения и тех­ники. Направена е оценка на развитие със­тоянието на ИнО през последните години, опасностите и тенденциите за бъдещето.

Opportunities and Threats from Implementing Internet of Things

The present paper offers an extract of the re­sults from the university research project named “Creation of platforms for the research of Internet of Things application approaches”. It researches the application areas of Internet of Things (IoT), the main factors and players in it. The process of the creation of a platform for IoT research and education is described. Opportunities for the application of educational processes with IoT – “smart education” – are presented. The envi­ronment and methodology, where students and lecturers can experiment and develop skills and techniques are described. An assessment of the development and the tendencies during the last few years is also made. The threats in IoT are also reviewed and the expected development, including economic benefits, in the future of this new technological realm, is given.

Ключови думи

Образование, икономическо развитие, Интернет на обектите, умни предмети, киберзаплахи
Свалете 10_Alternativi br2_2018_BG.pdf