Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Относно подходите на директния маркетинг

Резюме

Същността на директния мар­кетинг и подходите за осъществяването му все по-често са обект на разгорещени и разнопосочни дискусии. В съвременни­те условия на изключителна динамика на маркетинговата среда, на глобална кон­куренция, когато отделният потребител все повече желае да се разграничи от мно­зинството и да подчертае своята уникал­ност, директният маркетинг като филосо­фия и съвкупност от средства предоставя възможности за прилагане на индивидуален подход. Настоящата статия има за цел да представи особеностите и ключовите характеристики на директния маркетинг, както и посоките на неговото прилагане. Разгледани са подходите на персонализа­ция, на поддържане на дълготрайни взаи­моотношения и на изграждане на потреби­телска лоялност – както в качеството им на концепции със самостоятелно значение, така и в тяхната обвързаност като еле­менти на единен процес на прилагане на директен маркетинг. Прилагането на под­ходите е проследено в контекста на връз­ката между компанията и потребителя като важна характеристика на директния маркетинг.

Direct Marketing and its Associated Approaches 

The specific nature of direct marketing and the approaches for its implementation are becoming an increasingly prevailing subject of heated and varied discussions. In the cur­rent conditions of remarkable dynamics in the marketing environment and global competition, when individual customers increasingly seek to differentiate themselves from the majority and emphasize their uniqueness, direct marketing, as a doctrine and as a range of resources, is precisely the tool that provides opportunities for an individual approach. This article aims to pres­ent the distinctiveness and the key features of direct marketing, as well as the directions for its implementation. The approaches of customi­sation, of long-lasting relationships and of cus­tomer loyalty, both as independently significant concepts and as connected elements of the unified process of direct marketing application, are being analysed. The implemetation process of these approaches is traced in the context of the relationship between the company and the user as an important feature of direct marketing.

Ключови думи

директен маркетинг, персонализация, дългосрочни отношения, потребителска лоялност
Свалете 9_Alternativi br2_2018_BG.pdf