Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Специфика и делови стандарти на общуване при бизнескомуникацията

Резюме

Статията представя спе­цификата и актуалните изисквания при деловото общуване, част от което и биз­нескомуникацията. Авторката се спира на особеностите на бизнескомуникацията от гледна точка на деловия дискурс и негова­та специфика, като се спира на общото и различното между комуникацията като социален акт и бизнескомуникацията като специфично делово общуване в стопан­ската сфера. Посочват се факторите за ефективната бизнес комуникация, както и най-често допусканите грешки при делово­то речево общуване, езиковата и дискурсна специфика на деловия бизнесстил и др. Статията има прагматическа насоче­ност и представлява синтезиран отговор на редица въпроси, стоящи пред комуники­ращите в посочената сфера, с полезните теоретични изводи на авторката от при­лагането/ неприлагането на бизнес етике­та и стандартите на деловото общуване.

Specifics and Business Standards of Conversation in Business Communication

The article presents the specifics and cur­rent requirements in business conversation, part of which is business communication. The author focuses on the peculiarities of business com­munication from the perspective of business discourse and its specifics, more particularly, the similarities and differences between com­munication as a social act and business com­munication as a specific business conversation in the business field. The factors for effective business communication are indicated, as well as the most commonly made mistakes in busi­ness speech conversation, the language and discourse specifics of business styles, etc. The article has a pragmatic purpose and it is a synthesized answer of a number of questions that communicators in the indicated field face, with the author’s useful theoretical conclusions from the implementation/non-implementation of the business etiquette and the standards of business conversation.

Ключови думи

бизнескомуникация, специфика, стопанска сфера, ефективна комуникация, бизнесетика, бизнесетикет
Свалете 8_Alternativi br2_2018_BG.pdf